ATGRIEŠANAS UN MAIŅAS NOTEIKUMI

 1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, nekvalitatīvas preces nomainītas un atdotas saskaņā ar Lietuvas Republikas Ekonomikas ministra 2001.gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 217 “Par priekšmetu atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu”, kas apstiprināti ar Priekšmetu atgriešanas un apmaiņas noteikumiem, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar lauzt saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem (slēdzot līgumu par higiēnas preču pārdošanu, skatīt informāciju tīmekļa vietnē www.vältojucentras.lt/istatymas.php?id=1038 “Nepārtikas preču atgriešanas un apmaiņas īpatnības” 18. punktu). Visos gadījumos nauda par atgriezto preci tiek pārskaitīta tikai uz maksātāja norēķinu kontu.
 2. Lai atgrieztu preci(-es), saskaņā ar Noteikumu 8.1. punktu, Pircējs to var izdarīt 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas Pircējam, informējot Pārdevēju pa kontaktu sadaļā norādītajiem saziņas līdzekļiem, norādot atgriežamās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslu.
 3. Pircējam ir jānosūta atgrieztā prece kā ierakstīta vēstule. Reģistrētais sūtījuma numurs ir jānorāda Pārdevējam pa e-pastu ne vēlāk kā 24 stundas pēc nosūtīšanas.
 4. Atgriezto vai nomaināmo preču piegādes izmaksas sedz pircējs. Atgriežot kvalitatīvu preci, Pircējam tiek atgriezta tikai par preci samaksātā naudas summa. Piegādes izmaksas pircējam netiek atmaksātas.
 5. Atgriežot bojāto preci, Pārdevējs apņemas bojāto preci aizstāt ar analogu vai atgriezt Pircējam naudu.
 6. Pircējam atgriežot preci, ir jāievēro šādi nosacījumi:

6.1. atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, kārtīgā iepakojumā;

6.2. precei jābūt Pircēja nebojātai;

6.3. precei jābūt nelietotai, nezaudējot savu komerciālo izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēsta aizsargplēve u.c.) (šī pozīcija neattiecas uz preces ar trūkumiem atgriešanu);

6.4. atgrieztajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma;

6.5. atgriežot preci, nepieciešams uzrādīt tās iegādes dokumentu.

 1. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro 6.punktā noteikto atgriešanas kārtību.
 2. Atgriežot nepareizo saņemto preci, Pārdevējs apņemas to aizstāt ar nepieciešamo preci. Ja vajadzīgās preces nav pieejamas, Pircējam tiks atmaksāta visa nauda (par preci un faktiskajiem sūtīšanas izdevumiem).
 3. Ja Pircējs atgriež ar atlaidi iegādāto preci, tiek atmaksāta samaksātā summa par preci ar spēkā esošo atlaidi.
 4. Gadījumā, ja Pārdevēja rīcībā nav nomaiņai piemērotu preču, Pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa, neskaitot piegādes cenu.

Preču apmaiņa

Preces krāsa, modelis vai izmērs var tikt mainīts – Lietuvā 14 dienu laikā, Eiropas Savienībā un citās valstīs 30 dienu laikā no preces piegādes dienas pircējam, saskaņā ar ekonomikas ministra 2001.g. 29. jūnija ar rīkojumu Nr. 217 “Par priekšmetu atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu”, kas apstiprināti ar Sūtījumu atgriešanas un apmaiņas noteikumiem. Sūtīšanas izmaksas, kas saistītas ar maiņu, sedz pircējs.

Nobeiguma noteikumi

 1. Šie Preču atgriešanas noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un tiesību aktiem.
 2. Uz šiem noteikumiem attiecas Lietuvas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas no šo noteikumu piemērošanas, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, domstarpības tiek risinātas saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.